Css staat uit!
schakel Css in om met deze site te kunnen werken!
Javascript staat uit!
schakel javascript in om met deze site te kunnen werken!

Algemene voorwaarden Mijn CZ

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het elektronisch uitwisselen van gegevens via "Mijn CZ".

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. CZ: owm Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. en owm Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar u.a.;
b. klant: de verzekeringnemer dan wel de verzekerde van 16 jaar en ouder die gebruik maakt van "Mijn CZ" ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling;
c. "Mijn CZ": dienst ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling, waarvan de klant uitsluitend gebruik kan maken in combinatie met een verzekering tegen ziektekosten die is gesloten bij CZ;
d. opdracht: een, met gebruikmaking van het door CZ verstrekte wachtwoord en relatienummer, aan CZ elektronisch verstrekte opdracht of via een Digid gebruikersnaam en wachtwoord;
e. verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is gesloten en op wiens naam de polis staat.
f. verzekerde: Degene voor wie zorg en/of kosten van zorg zijn verzekerd en 16 jaar of ouder is. De verzekerde staat als zodanig op de polis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving vermeld.
De verzekerde heeft recht op verzekerde zorg en/of vergoeding van de verzekerde kosten.
g. Digid gebruikersnaam en wachtwoord: een gebruikersnaam en wachtwoord die op aanvraag van de klant door de overheid zijn verstrekt (en door de klant zelf zijn gekozen) waarmee de klant zich bij elektronische gegevensuitwisseling met overheidsinstellingen kan indentificeren.

2. Aanmelding "Mijn CZ"

2.1 Indien CZ besluit de aanvraag van de klant tot het gebruik van "Mijn CZ" toe te wijzen, stelt zij de klant in het bezit van een relatienummer en wachtwoord. In plaats hiervan kan de klant ook gebruikmaken van zijn Digid gebruikersnaam en wachtwoord. De combinatie van dit relatienummer en het wachtwoord of het Digid gebruikersnaam en wachtwoord vormen bij gebruikmaking van "Mijn CZ" tezamen de elektronische handtekening van de klant.

2.2 De klant zal bij het elektronisch uitwisselen van gegevens handelen overeenkomstig de door CZ vastgestelde voorwaarden en gebruiksvoorschriften.

3. Gebruik "Mijn CZ"

3.1 Het relatienummer in combinatie met het wachtwoord of via een Digid gebruikersnaam en wachtwoord geeft toegang tot "Mijn CZ" vanaf de aanmelding voor deelname aan Mijn CZ. Dit kan tegelijkertijd met de ingangsdatum van de verzekering plaatsvinden, maar kan ook eerder, of indien de deelname aan "Mijn CZ" later aanvangt, vanaf de datum van deelname aan "Mijn CZ"
3.2 Bij gebruikmaking van "Mijn CZ" dient de klant gebruik te maken van het door CZ afgegeven relatienummer en wachtwoord of van een Digid gebruikersnaam en wachtwoord :
a. ter beveiliging van de dienst "Mijn CZ";
b. om zich jegens CZ te identificeren;
c. om (een) door hem gegeven opdracht of verstuurd bericht te authentiseren.
3.3 Het door CZ aan de klant verstrekte relatienummer en wachtwoord en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk. De klant is verantwoordelijk voor een juist gebruik van relatienummer en wachtwoord of Digid gebruikersnaam en wachtwoord. Hij verplicht zich ertoe het relatienummer en het wachtwoord gescheiden te bewaren. Het relatienummer en het wachtwoord worden door CZ vastgelegd in een gebruikersdatabase. Het relatienummer is opvraagbaar, maar het wachtwoord kan niet worden ingezien.
3.4 De klant moet misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van het relatienummer en/of het wachtwoord onmiddellijk na ontdekking melden aan CZ. Na de melding zal CZ de toegang tot "Mijn CZ" voor deze klant blokkeren. Melding kan plaatsvinden door middel van een door CZ aan te wijzen telefoonnummer of via e-mail.
3.5 De klant dient ervoor te zorgen dat de door hem gebruikte (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur en programmatuur geschikt en veilig zijn voor het gebruik van "Mijn CZ". De kosten van afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor rekening van de klant.
3.6 CZ bepaalt welke gegevens digitaal aan de klant ter beschikking worden gesteld.
3.7 De klant kan, wijzigingen op grond van artikel 3.12 voorbehouden, via "Mijn CZ":

a. als verzekeringsnemer de polisgegevens van zichzelf en van zijn verzekerden inzien;
b. als verzekeringsnemer wijzigingen voor zichzelf en voor zijn verzekerden doorgeven over de volgende onderwerpen:
verhuizing; persoonlijke ( NAW) gegevens; burgerlijke staat; eigen overeenkomst bij bereiken 18 jaar; e-mail adres; telefoonnummer; geboorte; collectiviteit; basisverzekering, aanvullende verzekering en/of eigen risico; andere betaalgegevens; beëindiging overeenkomst; overlijden; andere wijzigingen.
c. als verzekeringsnemer een overzicht van de persoonlijke situatie van zichzelf en van zijn verzekerden opvragen. Uitzonderingen op dit recht voor de verzekeringsnemer zijn:
- het inzien van detailgegevens van zorgnota's van verzekerden van 16 jaar en ouder.
- het inzien van het overzicht akkoordverklaringen voor zorg aan verzekerden van 16 jaar en ouder.
d. als verzekeringsnemer een declaratieformulier voor zichzelf en voor zijn verzekerden invullen.
e. als verzekeringsnemer de bijbehorende nota's voor zichzelf en zijn verzekerden digitaal indienen.

f. als verzekerde enkel de polisgegevens van zichzelf inzien;
g. als verzekerde wijzigingen doorgeven, die alleen betrekking hebben op zichzelf over de volgende onderwerpen:
verhuizing; persoonlijke ( NAW) gegevens; burgerlijke staat; eigen overeenkomst bij bereiken 18 jaar; e-mail adres; telefoonnummer; geboorte; collectiviteit; basisverzekering, aanvullende verzekering en/of eigen risico; beëindiging overeenkomst; overlijden; andere wijzigingen.
Van wijzigingen die betrekking hebben op de polis wordt de verzekeringnemer op de hoogte gebracht
h. als verzekerde een overzicht van zijn persoonlijke situatie opvragen.
i. als verzekerde een declaratieformulier voor zichzelf invullen.
j. als verzekerde de bijbehorende nota's voor zichzelf digitaal indienen.

Bevestiging van de door CZ doorgevoerde wijzigingen kan zowel schriftelijk als via e-mail plaatsvinden.


3.8 CZ is niet gehouden een opdracht tot het wijzigen van gegevens uit te voeren, indien:
a. voor het wijzigen van de gegevens de toestemming van CZ noodzakelijk is en CZ deze toestemming onthoudt;
b. voor het wijzigen van de gegevens conform het beleid van CZ een handgeschreven handtekening op papier is vereist;
c. de opdracht niet conform de toepasselijke gebruiksvoorschriften en/of niet met gebruikmaking van relatienummer en wachtwoord is verstrekt;
d. er anderszins sprake is van zwaarwegende redenen of overmacht, die de uitvoering van de opdracht niet toelaten.

3.9 De klant staat in voor de juistheid van de door de klant in een opdracht opgenomen instructies en gegevens. CZ voert, met inachtneming van het bepaalde in 3.7, een opdracht uit op basis van de door de klant verstrekte instructies en gegevens.

3.10 De omstandigheid dat een opdracht van de klant tot het wijzigen van zijn gegevens om welke reden dan ook niet door CZ kan worden uitgevoerd, ontslaat de klant niet van zijn verplichting CZ in kennis te stellen van gewijzigde feiten of omstandigheden, die voor de goede uitvoering van de verzekering noodzakelijk zijn.

3.11 Berichten die CZ via "Mijn CZ" bereiken, worden geacht van de klant afkomstig te zijn. CZ zal zich ervoor inspannen dat de inhoud van de opdrachten, verzonden via "Mijn CZ", schriftelijk wordt vastgelegd dan wel schriftelijk kan worden gereproduceerd. De schriftelijke vastlegging of reproductie van door CZ ontvangen opdrachten via "Mijn CZ" dan wel overige door CZ vastgelegde gegevens, levert tussen de klant en CZ volledig bewijs daarvan op, zolang geen bewijs van het tegendeel is geleverd.

3.12 CZ is te allen tijde gerechtigd om de dienst "Mijn CZ" te wijzigen, geheel of gedeeltelijke op te schorten, bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, dan wel te beëindigen. CZ zal de klant hierover al dan niet langs elektronische weg informeren of hem (via de CZ-site) in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.

3.13 CZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die niet door haar opzet of grove schuld is ontstaan en die direct of indirect voortvloeit uit:
a. het niet beschikbaar zijn van "Mijn CZ" ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling met CZ;
b. het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht;
c. onjuistheden in door CZ verstrekte informatie;
d. het door de klant verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie;
e. onbevoegd gebruik van het relatienummer en bijbehorend wachtwoord of een Digid gebruikersnaam en wachtwoord tot het moment waarop de klant CZ hiervan op de hoogte heeft gesteld;
f. het feit dat een door de klant op elektronische wijze verstuurd bericht CZ niet of niet tijdig heeft bereikt.

3.14 In de elektronische communicatie tussen de klant en CZ via "Mijn CZ" wordt aan de elektronische handtekening (de combinatie van relatienummer en wachtwoord of Digid gebruikersnaam en wachtwoord) dezelfde bewijskracht toegekend als aan een handgeschreven handtekening op papier.

4. Toepasselijkheid van de voorwaarden

4.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment waarop de aanvraag van de klant is toegewezen.

4.2 CZ heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. CZ zal de klant hierover al dan niet langs elektronische weg informeren of hem (via de CZ-site) in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, wordt de elektronische gegevensuitwisseling via "Mijn CZ" onmiddellijk beëindigd.

5. Beëindiging elektronische gegevensuitwisseling

5.1 CZ is gerechtigd het gebruik dat de klant maakt van elektronische uitwisseling via "Mijn CZ" te beëindigen bij:
a. een tekortkoming door de klant in de nakoming van de uit de gebruiksvoorschriften en deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen;
b. wijziging van de verzekering, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
c. beëindiging van de dienst "Mijn CZ";
d. beëindiging van de verzekering bij CZ.

5.2 Ingeval de beëindiging door CZ plaatsvindt op grond van artikel 5.1, onder a, dient CZ de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Beëindiging op grond van artikel 5.1, onder c, kan plaatsvinden door een mededeling op de CZ-site.

5.3 De klant kan ook zelf het gebruik van de elektronische uitwisseling via "Mijn CZ" beëindigen. Beëindiging door de klant kan zowel schriftelijk als op elektronische wijze via "Mijn CZ" gebeuren.

5.4 Bij beëindiging van de elektronische gegevensuitwisseling via "Mijn CZ" komen alle nog niet uitgevoerde opdrachten te vervallen. De klant krijgt hiervan bericht.