Algemene voorwaarden Mijn CZ

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn CZ.

1. Wat bedoelen we met...

Declaratie: een rekening van een zorgverlener die u hebt ingediend.

Inloggegevens: Uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord met een controle via SMS of via de DigiD app. Bent u een niet-Nederlandse burger en hebt u daarom geen DigiD? Dan bieden wij de aansluiting via EUlogin aan. Zodra uw land van herkomst deze toegang ondersteunt, kan u van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inloggen/ingelogd: de toegang die u krijgt of hebt gekregen tot Mijn CZ door middel van de inloggegevens via de overheidsdienst DigiD of EUlogin.

Meeverzekerde: iemand van 16 jaar of ouder die is meeverzekerd op een bij ons afgesloten verzekering.

Mijn CZ: de dienst die we u bieden om digitaal gegevens met ons uit te wisselen via mijn.cz.nl.

Opdracht: een opdracht en/of bericht die u via Mijn CZ indient.

U (kleine letter): de persoon die gebruikmaakt van Mijn CZ en Verzekeringnemer of Meeverzekerde is.

Verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten en op wiens naam de polis staat.

Wij/we/ons/CZ: CZ Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder Kvk-27093766, en OWM CZ groep U.A., statutair gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder Kvk-18028752.

2. Aanmelding Mijn CZ

2.1 U kunt Inloggen bij Mijn CZ, als dit voor u geldt:

 • U hebt een verzekeringsovereenkomst of in de afgelopen 3 jaar een verzekeringsovereenkomst bij CZ gehad;
 • U bent 16 jaar of ouder;
 • U hebt in het verleden geen onregelmatigheden bij het declareren gehad.

Met uw Inloggegevens zet u ook een elektronische handtekening.

2.2 De redenen waarom u moet Inloggen, zijn:

 1. het beveiligen van Mijn CZ;
 2. uw identificatie aan CZ;
 3. het rechtsgeldig doorgeven van Opdrachten.

2.3 Uw Inloggegevens en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bewaar uw DigiD-gebruikersnaam (of EUlogin) en het wachtwoord niet bij elkaar.

2.4 Verliest u uw Inloggegevens? Of vermoed u misbruik, ontvreemding of het op andere manier in handen raken van uw Inloggegevens? Meld dit dan meteen telefonisch of per e-mail aan ons.

2.5 Wij maken ten behoeve van het Inloggen gebruik van een Identity Provider. Wij waarborgen uw privacy zoals beschreven staat in artikel 4.

3. Gebruik van Mijn CZ

3.1 U zorgt ervoor dat uw apparatuur, verbinding en software geschikt en veilig zijn voor het gebruik van Mijn CZ. De kosten voor afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor uw rekening.

3.2 U handelt in lijn met de door CZ vastgestelde verzekeringsvoorwaarden bij het gebruik van Mijn CZ.

3.3 U kunt de Opdrachten versturen en gegevens inzien in Mijn CZ. U ziet een melding als een digitale verzending succesvol is verlopen.

3.4 Bent u Verzekeringnemer? Dan kunt u ook gegevens van uw Meeverzekerden (ook die jonger zijn dat 16 jaar) wijzigen en inzien, behalve de volgende gegevens:

 • wijzigen e-mailadres
 • wijzigen telefoonnummer
 • wijzigen keuze om post op papier of digitaal te ontvangen
 • aan- en afmelden voor het klantenpanel
 • inzien medische gegevens, zoals akkoordverklaringen en detailgegevens van het zorgverbruik (dit geldt alleen voor Meeverzekerden van 16 jaar en ouder)

3.5 Bent u Meeverzekerde en wijzigt u iets dat betrekking heeft op de polis? Dan wordt de Verzekeringnemer hiervan op de hoogte gebracht door ons.

3.6 CZ hoeft een Opdracht niet uit te voeren, als:

 1. voor het wijzigen van de gegevens onze toestemming nodig is en CZ deze toestemming niet geeft;
 2. we voor het wijzigen van de gegevens een handgeschreven handtekening op papier vereisen;
 3. de Opdracht niet volgens de gebruiksvoorschriften/verzekeringsvoorwaarden is doorgegeven;
 4. er niet is Ingelogd bij het versturen van de Opdracht;
 5. de kwaliteit van de foto van de Declaratie zo slecht is, dat de gegevens op de Declaratie niet leesbaar zijn;
 6. eventueel aanvullende vragen niet correct zijn ingevuld;
 7. er andere zwaarwegende redenen zijn of overmacht is waardoor we de Opdracht/wijziging niet kunnen uitvoeren.

3.7 U zorgt ervoor dat de Opdracht juist is. Wij voeren een Opdracht uit aan de hand van de door u verstrekte instructies en gegevens.

3.8 Kunnen we een Opdracht om welke reden dan ook niet uitvoeren? Dan moet u ons nog steeds laten weten welke feiten of omstandigheden er veranderd zijn, als wij deze nodig hebben om uw verzekering goed uit te voeren.

3.9 Ontvangen wij een Opdracht via Mijn CZ? Dan gaan we ervan uit dat dit bericht van u komt als dit met uw Inloggegevens is verzonden. Berichten die ons via Mijn CZ bereiken, worden geacht van u afkomstig te zijn. Wij spannen ons ervoor in om de inhoud van de Opdrachten via Mijn CZ schriftelijk vast te leggen of reproduceerbaar te maken.

3.10 We mogen Mijn CZ op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen. Hierover informeren we u dan wel.

3.11 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

 1. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn CZ;
 2. het te laat uitvoeren van een Opdracht;
 3. evidente onjuistheden in informatie die we u hebben gegeven;
 4. eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
 5. onbevoegd Inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht;
 6. een Opdracht die u via Mijn CZ aan ons hebt verstuurd en niet of niet op tijd door ons is ontvangen.

Behalve als deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CZ.

3.12 Het Inloggen telt als een elektronische handtekening. Dit heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening op papier.

4. Uw privacy

4.1 We vinden uw privacy belangrijk. Daarom verwerken we in Mijn CZ alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van Mijn CZ en het uitvoeren van uw verzekering(en). Gaat het om persoonsgegevens? Dan doen we dat volgens de geldende privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018; de Europese algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).

4.2 Wilt u meer weten over hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

5. Toepasselijkheid van de voorwaarden

5.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment dat u akkoord hebt gegeven.

5.2 Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, dan informeren we u hierover. Persoonlijk (bijvoorbeeld via e-mail) of indirect via CZ.nl. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen? Dan wordt uw toegang tot Mijn CZ onmiddellijk beëindigd.

6. Beëindiging toegang/gebruik Mijn CZ

6.1 We mogen uw gebruik van Mijn CZ beëindigen als:

 1. u de verplichtingen uit de gebruiksvoorschriften of deze voorwaarden niet volgt;
 2. uw verzekering wijzigt, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
 3. de dienst Mijn CZ stopt;
 4. uw verzekering bij CZ stopt;
 5. Indien u de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert zoals bedoeld in artikel 5.2.

6.2 Als wij uw gebruik van Mijn CZ beëindigen op grond van artikel 6.1a, dan stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Het stopzetten van de dienst Mijn CZ zoals vermeld in artikel 6.1c, kan plaatsvinden door een mededeling op CZ.nl.

6.3 U kunt ook zelf het gebruik van Mijn CZ beëindigen. Dit kunt u schriftelijk doen.

6.4 Als uw gebruik van Mijn CZ beëindigd wordt, dan verwerken we alle nog niet uitgevoerde Opdrachten.

7. Risico bij gebruik Mijn CZ

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het in verkeerde handen vallen van (medische gegevens) door onjuist gebruik van Mijn CZ of door gebruik van andere diensten, zoals bijvoorbeeld een cloud storage programma.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van Mijn CZ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.