Css staat uit!
schakel Css in om met deze site te kunnen werken!
Javascript staat uit!
schakel javascript in om met deze site te kunnen werken!

Algemene voorwaarden Mijn CZ

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn CZ en het hiermee uitwisselen van gegevens.

1. Wat bedoelen we met...

Wij/we/ons/CZ: owm Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. en owm Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar u.a.

U: de persoon die gebruikmaakt van Mijn CZ en de verzekering heeft afgesloten (verzekeringnemer) of op een verzekering is meeverzekerd.

Meeverzekerde: iemand van 16 jaar of ouder die is meeverzekerd op een bij ons afgesloten verzekering.

Mijn CZ: de dienst die we u bieden om digitaal gegevens met ons uit te wisselen.

Opdracht: een opdracht die u via Mijn CZ indient.

Inloggegevens: uw relatienummer in combinatie met een wachtwoord, of uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Sommige extra gevoelige gegevens (zoals bepaalde medische gegevens) kunt u alleen inzien of wijzigen als u inlogt met een aanvullend beveiligingsmiddel van DigiD of CZ (zoals een extra code per sms of e-mail).

Inloggen/ingelogd: het verkrijgen of hebben verkregen van toegang tot Mijn CZ door middel van de inloggegevens via CZ of via de overheidsdienst DigiD.

2. Aanmelding Mijn CZ 

Als we uw aanvraag tot het gebruik van Mijn CZ accepteren, krijgt u van ons een wachtwoord. Met dit wachtwoord en uw relatienummer kunt u inloggen op Mijn CZ. U kunt ook inloggen met uw DigiD. Met uw inloggegevens zet u ook een elektronische handtekening. 

3. Gebruik Mijn CZ

3.1 Na het accepteren van uw aanvraag geven wij u toegang tot Mijn CZ.

3.2 De redenen waarom u moet inloggen, zijn:
 1. het beveiligen van Mijn CZ;
 2. uw identificatie aan CZ;
 3. het authenticeren van opdrachten of berichten.
3.3 Uw inloggegevens en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bewaar het relatienummer en het wachtwoord niet bij elkaar. Uw relatienummer en CZ-wachtwoord slaan we op in een gebruikersdatabase. Het relatienummer is opvraagbaar, maar het wachtwoord kan niet worden ingezien.

3.4 Verliest u uw CZ-wachtwoord? Of vermoedt u misbruik, ontvreemding of het op een andere manier in verkeerde handen raken van uw inloggegevens? Meld dit dan meteen telefonisch of per e-mail aan ons.
 
3.5 U zorgt ervoor dat uw apparatuur, verbinding en software geschikt en veilig zijn voor het gebruik van Mijn CZ. De kosten voor afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor uw rekening.

3.6 U handelt in lijn met de door CZ vastgestelde voorwaarden en gebruiksvoorschriften bij het uitwisselen van gegevens via Mijn CZ.

3.7 U kunt met Mijn CZ verschillende gegevens inzien en wijzigen.

3.7.1 Uw eigen gegevens wijzigen en inzien
U kunt een aantal gegevens inzien en wijzigen in Mijn CZ. Bent u meeverzekerde en wijzigt u iets dat betrekking heeft op de polis? Dan wordt de verzekeringnemer hiervan op de hoogte gebracht door ons.

De volgende gegevens kunt u in ieder geval voor uzelf inzien en wijzigen:
 • verhuizing
 • persoonlijke gegevens
 • burgerlijke staat
 • eigen overeenkomst bij bereiken 18 jaar
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboorte
 • collectiviteit
 • polis: basisverzekering, aanvullende verzekering en/of eigen risico
 • beëindiging overeenkomst
 • gespreid betalen eigen risico
 • keuze in post ontvangen op papier of digitaal
 • voorkeur wijzigen van ontvangst (via e-mail of sms) van beveiligingscodes (zelfregistratie)

Ook kunt u: 

 • een overzicht van uw persoonlijke situatie inzien
 • een declaratieformulier voor uzelf invullen en uw eigen bijbehorende nota's digitaal indienen.

3.7.2 Gegevens van een meeverzekerde wijzigen en inzien
Bent u verzekeringnemer? Dan kunt u de in 3.7.1 genoemde gegevens ook voor uw meeverzekerden wijzigen en inzien, behalve de volgende gegevens:

 • wijzigen e-mailadres
 • wijzigen telefoonnummer
 • wijzigen keuze om post op papier of digitaal te ontvangen
 • aan- en afmelden voor het klantenpanel
 • wijzigen voorkeur van ontvangst (via e-mail of sms) van beveiligingscodes
 • inzien medische gegevens, zoals akkoordverklaringen en detailgegevens van het zorgverbruik (dit geldt alleen voor meeverzekerden van 16 jaar en ouder)

De punten bij artikel 3.7 zijn onder voorbehoud van artikel 3.12. We sturen u een bevestiging van uw wijzigingen per e-mail en/of post.

3.8 CZ hoeft een opdracht tot het wijzigen van gegevens niet uit te voeren, als:

 1. voor het wijzigen van de gegevens onze toestemming nodig is en CZ deze toestemming niet geeft;
 2. we voor het wijzigen van de gegevens een handgeschreven handtekening op papier vereisen;
 3. de opdracht niet volgens de gebruiksvoorschriften is doorgegeven;
 4. er niet is ingelogd bij het versturen van de opdracht;
 5. er andere zwaarwegende redenen zijn of overmacht is waardoor we de wijziging niet kunnen uitvoeren.

3.9 U zorgt ervoor dat de opdracht juist is. Wij voeren een opdracht zoals genoemd in artikel 3.7 uit aan de hand van de door u verstrekte instructies en gegevens.

3.10 Kunnen we een opdracht om welke reden dan ook niet uitvoeren? Dan moet u ons nog steeds laten weten welke feiten of omstandigheden er veranderd zijn, als wij deze nodig hebben om uw verzekering goed uit te voeren.

3.11 Ontvangen wij een bericht via Mijn CZ? Dan gaan we ervan uit dat dit bericht van u komt als dit met uw CZ-relatienummer of inloggegevens is verzonden. Berichten die ons via Mijn CZ bereiken, worden geacht van u afkomstig te zijn. Wij spannen ons ervoor in om de inhoud van de opdrachten via Mijn CZ schriftelijk vast te leggen of reproduceerbaar te maken. Dit vormt een volledig bewijs van het bericht tussen u en ons. Uiteraard tenzij er bewijs is wat dit tegenspreekt.

3.12 We mogen Mijn CZ op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen. Hierover informeren we u dan wel.

3.13 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

 1. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn CZ;
 2. het te laat uitvoeren van een opdracht;
 3. evidente onjuistheden in informatie die we u hebben gegeven;
 4. eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
 5. onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht;
 6. een e-mail of bericht wat u via Mijn CZ aan ons hebt verstuurd en niet of niet op tijd door ons is ontvangen.

Behalve als deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CZ.

3.14 Het inloggen telt als een elektronische handtekening. Dit heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening op papier.

4. Uw privacy

4.1 We vinden uw privacy belangrijk. Daarom verwerken we in Mijn CZ alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van Mijn CZ en het uitvoeren van uw verzekering(en). Gaat het om persoonsgegevens? Dan doen we dat volgens de geldende privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018; de Europese algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).

4.2 Wilt u meer weten over hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

5. Toepasselijkheid van de voorwaarden

5.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment waarop de aanvraag van de klant is toegewezen.

5.2 Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, dan informeren we u hierover. Persoonlijk (bijvoorbeeld via e-mail) of indirect via CZ.nl. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen? Dan wordt uw toegang tot Mijn CZ onmiddellijk beëindigd.

6. Beëindiging toegang/gebruik Mijn CZ

6.1 We mogen uw gebruik van Mijn CZ beëindigen als:

 1. u de verplichtingen uit de gebruiksvoorschriften of deze voorwaarden niet volgt;
 2. uw verzekering wijzigt, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
 3. de dienst Mijn CZ stopt;
 4. uw verzekering bij CZ stopt.

6.2 Als wij uw gebruik van Mijn CZ beëindigen op grond van artikel 6.1a, dan stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Het stopzetten van de dienst Mijn CZ zoals vermeld in artikel 6.1c, kan plaatsvinden door een mededeling op CZ.nl.

6.3 U kunt ook zelf het gebruik van Mijn CZ beëindigen. Dit kunt u zowel schriftelijk als via Mijn CZ doen.

6.4 Als uw gebruik van Mijn CZ beëindiging wordt, dan vervallen alle nog niet uitgevoerde opdrachten. Hiervan krijgt u dan bericht.